Atri Gencat (2024)

1. [PDF] Permisos ATRI

 • PERMISOS DEL PERSONAL DOCENT QUE S'INCORPOREN A L'ATRI. Procediment: ATRI > Gestió del temps > Alta de sol·licituds > Permisos i llicències. Permís per ...

2. Atri.Gencat.cat - Funcionaris.cat

 • Atri.Gencat.cat. Carrer Rivadeneyra, 6 . 08002. Barcelona. Barcelonès. Imagen0. Imagen1. Imagen0. Imagen1. Imagen0. Imagen1. prev. next. To navigate the map ...

 • Per poder accedir correctament a tots els serveis del Portal, s'ha d'utilitzar un dels següents navegadors: Mozilla Firefox 1.5 o versions superiors fins a la versió 3.6, o les versions 11, 15 o 18; Internet Explorer 6.0 o versions superiors fins a la versió 9.0. La resta de navegadors i versions no estan suportats pel Portal.

3. Club Gencat - Vip District

 • No information is available for this page. · Learn why

 • En Vip District puedes buscar las promociones más cercanas a una dirección postal. Aprovecha esta funcionalidad introduciendo aquí tu dirección habitual, para mejorar tu experiencia de búsqueda.

4. [PDF] Identificadors dels aplicatius | Serveis educatius - XTEC

 • Aplicatius amb identificador GICAR (ATRI) (2). Portal de centres del. Departament. Eines de gestió i documents d'organització. Portal ATRI https://atri.gencat.

5. [PDF] ATRI - Ajuntament de Gandesa

 • 20/4/2018 atri.intranet.gencat.cat/irj/go/km/docs/ofertes2/No normalitzades/COMEBE118 Personal de sala%2c laboral D1%2c al Consorci Memorial dels Esp..

6. Passos a seguir per demanar la jubilació anticipada - Seime

Passos a seguir per demanar la jubilació anticipada - Seime

7. Gestions i tràmits personal docent - USTEC·STEs

 • ... ATRI personal. S'haurà d'esperar 24 hores per fer ... gencat.cat/Departament/Comunicacio/Noticies ... GENERALITAT. Informació sobre el Pla de Pensions: Accés a la ...

 • Gestions i tràmits del personal docent: Atur, excedències, reduccions de joranda, llicències, vacances, tràmits telemàtics, etc.

8. Usuari i contrasenya XTEC i portal ATRI - Intersindical Educació

 • Oct 28, 2019 · Des de la primera incorporació, els docents poden demanar el nom d'usuari i la contrasenya al portal www.xtec.cat.

 • Des de la primera incorporació, els docents poden demanar el nom d’usuari i la contrasenya al portal www.xtec.cat, en l'apartat d'atenció a l'usuari. Entre d’altres, dona accés als[...]

Usuari i contrasenya XTEC i portal ATRI - Intersindical Educació

9. [PDF] ARP383-18 Enginyer/a tècnic/a forestal, laboral 4, al Centre ... - etsea

 • Oct 5, 2018 · -. Coneixements d'anglès (B1/B2). Page 1 of 2. 05/10/2018 https://atri.gencat.cat/irj/go/km/docs/ofertes2/No%20normalitzades/ARP383-18%20E...

10. Enllaços - Institut Provençana

 • ATRI. https://atri.gencat.cat/ · Logo Bioinformatics Barcelona · logo_escola_verda · Logo Erasmus + · logo ISO · Logo Red Hat Academy · Logo Cisco Academy.

 • Institut Provençana - Institut de formació professional

11. Com consultar la nòmina al portal Atri | Àrea Tic

 • Jan 11, 2012 · El primer que crida l'atenció d'aquest portal al servei de molt bona part dels treballadors públics de la Generalitat de Catalunya és el seu nom ...

 • Una de les cerques que es fan al nostre Bloc hem pogut veure que és la paraula “Atri”. No es pot confondre aquesta paraula amb una altra acabada en “a”, que és una altra cos…

Com consultar la nòmina al portal Atri | Àrea Tic

12. ATRI: Nou portal de l'empleat de l'Administració de la Generalitat

 • May 5, 2010 · A partir del proper dilluns dia 10 el portal ÈPOCA deixarà de funcionar i serà substituït pel portal ATRI.

 • A partir del proper dilluns dia 10 el portal ÈPOCA deixarà de funcionar i serà substituït pel portal ATRI.

ATRI: Nou portal de l'empleat de l'Administració de la Generalitat

13. Identificador - CIDO - Diputació de Barcelona

 • May 31, 2022 · Generalitat de Catalunya - Agència Catalana de l'Aigua (ACA). 1 plaça de Tècnic d'eficiència energètica (ATRI.ACA.PEPJ03/2022 ). Identificador ...

 • Informació sobre aquesta oferta de feina amb possibilitat de subscriure-us a la fitxa i fer el seguiment del procés.

Identificador - CIDO - Diputació de Barcelona

14. Intranet - Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus

 • No information is available for this page. · Learn why

15. Has d'informar una nova titulació al teu expedient personal?

 • Jun 10, 2022 · Us deixem nota d'interès que s'ha penjat a la Intranet de Justícia https://espai.justicia.gencat ... ATRI. ​Expedient > Sol·licituds a Recursos ...

 • A partir d’aquest mes de juny les persones que necessitin informar una titulació al seu expedient personal hauran de presentar la sol·licitud a través del portal ATRI. 

16. http:/tauler.gencat.cat - Seu-e

 • No information is available for this page. · Learn why

 • ACORDS DE 14 DE JUNY DE LA JUNTA DE MÈRITS I CAPACITATS DEL CONCURS ESPECÍFIC PER PROVEIR DEU LLOCS DE TREBALL SINGULARS DE LA DELEGACIÓ TERRITORIAL DEL GOVERN A LES TERRES DE L’EBRE (CONVOCATÒRIA DE PROVISIÓ NÚM. PRE/07/24; PUBLICADA AL DOGC NÚM. 9139, DE 10.04.2024)

17. Sobre l'aplicació - Administració i Funció Pública - Gencat

 • L'aplicació ATRI-app és un espai digital restringit als treballadors de la Generalitat de Catalunya i els permet accedir fàcilment a les seves dades i a ...

 • L'aplicació ATRI-app és un espai digital restringit als treballadors de la Generalitat de Catalunya i els permet accedir fàcilment a les seves dades i a gestionar de forma més àgil alguns dels serveis relacionats amb l’àmbit de personal:

Sobre l'aplicació - Administració i Funció Pública - Gencat

18. Formació. XTEC - Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya - Gencat

 • AnalíticaRecullen informació anònima sobre l'ús del web, les pàgines que visites, els elements amb els quals interactues i com has arribat al web. Aquesta ...

 • Centres

Formació. XTEC - Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya - Gencat
Atri Gencat (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Arline Emard IV

Last Updated:

Views: 6420

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Arline Emard IV

Birthday: 1996-07-10

Address: 8912 Hintz Shore, West Louie, AZ 69363-0747

Phone: +13454700762376

Job: Administration Technician

Hobby: Paintball, Horseback riding, Cycling, Running, Macrame, Playing musical instruments, Soapmaking

Introduction: My name is Arline Emard IV, I am a cheerful, gorgeous, colorful, joyous, excited, super, inquisitive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.